Javni podatki

Natura 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje ekološko pomembnih območij narave, ki so opredeljena na podlagi direktiv Evropske skupnosti (Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih). Natura 2000 je strokovni okvir varstva narave v Skupnosti. Z uporabo omenjenih direktiv se uresničujejo načelo trajnostnega razvoja in mednarodne konvencije s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti. Glej tudi: http://www.natura2000.gov.si
EPO
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Glej tudi: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/ podrocja/okolje/pdf/biotska.pdf
NV
Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Glej tudi: http://www.arso.si/narava/naravne%20vrednote
ZO
Zavarovana območja narave (naravni spomenik, strogi naravni rezervat, naravni rezervat, narodni park, regijski park, krajinski park) so deli narave, ki jih odlikuje izjemna biotska raznovrstnost ali druge izjemne lastnosti delov žive ali nežive narave in so bila kot taka prepoznana ter uradno razglašena s sprejemom akta o zavarovanju s strani vlade ali pristojnega organa lokalne skupnosti. Glej tudi: http://www.parki.mop.gov.si